ระบบแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่จะเปิด
แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ : 21 มีนาคม 2565
ถึง : 30 เมษายน 2565
เวลา : ทุกช่วงเวลา
170 / 500 คน
แบบสอบถามที่เปิดดำเนินการ
1
ชุด
ค้นหา
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อ
แบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 21 มีนาคม 2565

ถึง : 30 เมษายน 2565

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

170 / 500
คน

แบบสอบถาม