แบบสอบถามที่จะเปิด
แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์
ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ที่มีความสนใจ ตอบแบบสอบถาม
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง : 31 มีนาคม 2566
เวลา : ทุกช่วงเวลา
1 / 500 คน
แบบสอบถามการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)
ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ที่มีความสนใจ ตอบแบบสอบถาม
วันที่ : 7 มีนาคม 2566
ถึง : 31 มีนาคม 2566
เวลา : ทุกช่วงเวลา
22 / 500 คน
แบบสอบถามที่เปิดดำเนินการ
2
ชุด
ระบบแบบสอบถาม
ค้นหา
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อ
แบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์
ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ที่มีความสนใจ ตอบแบบสอบถาม
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565

ถึง : 31 มีนาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

1 / 500
คน

แบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
แบบสอบถามการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)
ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ที่มีความสนใจ ตอบแบบสอบถาม
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 7 มีนาคม 2566

ถึง : 31 มีนาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

22 / 500
คน

แบบสอบถาม